ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bijgewerkt op 23/12/2021

Onderhavige algemene voorwaarden regelen zowel de gebruiksvoorwaarden op de websites www.yves-rocher.be (verder de "Site" genoemd), als de bestellingen die per post of telefoon worden gedaan.

Gebruik van de site
We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en bijgewerkt is en houden ons het recht voor om deze informatie op elk moment en zonder waarschuwing te verbeteren. We waarborgen de juistheid, de precisie of de volledigheid van de informatie op deze site echter niet. Bijgevolg wijzen we in volgende gevallen elke verantwoordelijkheid af, behoudens bij ernstige fout of opzet:
  • Voor onduidelijke, onjuiste of onvolledige informatie die op de site staat;
  • Voor schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak van een derde die tot een wijziging van de informatie op de site heeft geleid;
  • En meer algemeen alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang van een willekeurige persoon tot de site of het onvermogen om toegang te krijgen tot de site, uit het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt toegeschreven aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is;
  • Alle aanwijzingen op onze papieren of digitale aanbiedingen worden meegedeeld onder voorbehoud van vergissingen en tik- of drukfouten.
Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van producten die op de site, per brief of per telefoon (buiten het winkelnetwerk) worden aangeboden. De koper heeft bij bestellingen via Internet, systematisch toegang tot onderhavige algemene voorwaarden voor hij zijn bestelling bevestigt. Daarom impliceert elke bestelling de instemming van de koper met onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uit brochures, catalogi van de verkoper en meer bepaald deze die van kracht zijn in de winkels Yves Rocher. Deze voorwaarden hebben een louter indicatieve waarde.
Informatica
Uitgever van de site:
Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher NV
Rue du Follet 50
7540 Kain (Doornik)
België
Tel.: 078/05 00 36 (kostprijs van een lokale oproep)
Ondernemingsnummer: BE0405.912.732

Host van de site:
Deze site wordt gehost bij Prosodie: 150 rue Gallieni - 92 641 Boulogne Billancourt Cedex - Frankrijk, tel.: (0033)01 46 84 11 11.

Informatica en vrijheden:
De onderneming Yves Rocher wil u herinneren aan haar verbintenis om het vertrouwen dat u in haar stelt, zorgvuldig te respecteren en om de verplichtingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. U hebt het recht op toegang, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens, dat u kan uitoefenen via het onlineformulier, per telefoon op het nummer 078/05 00 36 (kostprijs van een lokale oproep) of per brief naar Yves Rocher Klantendienst- Rue du Follet, 50 - 7540 Doornik, met vermelding van uw naam, voornaam, volledig adres en eventueel klantennummer.

De kans bestaat dat u via ons voorstellen van andere ondernemingen ontvangt of dat we u telefonisch of per post over onze aanbiedingen informeren. Indien u dat niet wenst, kan u dat meedelen via e-mail (contacten@yves-rocher.be), per telefoon op het nummer 078/05 00 36 (kostprijs van een lokale oproep) of per brief naar Yves Rocher Klantendienst - Rue du Follet, 50 - 7540 Doornik, met vermelding van uw naam, voornaam, volledig adres en eventueel klantennummer.

Webmaster:
Klik hier om contact op te nemen met onze webmaster
PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door onze onderneming, de verwerkingsverantwoordelijke, gebruikt voor de verwerking van uw bestellingen, het beheer van de klantenrelatie en marktonderzoek. Om ervoor te zorgen dat u aanbiedingen van onze partners krijgt, kunnen we uw gegevens aan hen verstrekken.

Overeenkomstig Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u verschillende rechten uitoefenen, beschikt u over verschillende rechten, waaronder het recht van toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien te allen tijde en zonder opgaaf van reden bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor de toezending van aanbiedingen door Yves Rocher of haar partners. Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het ons te schrijven via het online formulier op de website yves-rocher.be of telefonisch contact op te nemen op het nummer 078/05.00.36 (lokale gesprekskosten) of per post met vermelding van uw naam, voornaam, adres en, indien mogelijk, uw klantnummer, waarbij u een kopie van uw legitimatiebewijs toevoegt, aan: Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher SA, Klantendienst- Rue du Follet, 50 - 7540 Doornik.

Voor meer informatie over ons Privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens en over uw rechten in het bijzonder, kijk op onze website: www.yves-rocher.be, rubriek ‘Privacybeleid’.
Klantendienst
Onze klantendienst staat tot uw beschikking voor informatie, vragen, advies of klacht.

Per brief naar:
Yves Rocher Klantendienst
Rue du Follet, 50
7540 Doornik

Telefonisch:
078/05 00 36 (kostprijs van een lokale oproep)

Per mail:
Stuur een e-mail naar contacten@yves-rocher.be.

Wij verbinden ons om u binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw verzoek te antwoorden. De door de consument gemaakte kosten blijven ten zijne laste.

Online Geschillenreglement (ODR):
U kunt uw klacht ook online indienen via het Online Dispute Resolution platform van de Europese Commissie.
 
Aanbiedingen en prijzen
Promoties zijn enkel geldig binnen de dubbele voorwaarde van de geldigheidsduur van de aanbieding in kwestie en de beschikbare voorraad.

De prijzen op deze site staan in euro, inclusief taksen en exclusief verzendingskosten of kosten voor terbeschikkingstelling (zie Levering) en kunnen in de loop van het jaar veranderen, met dien verstande dat bestelde producten worden aangerekend tegen de prijs die van kracht was bij de registratie van de bestelling. De verzendingskosten bedragen 3,95€ inclusief taksen.

De producten blijven de volle eigendom van Yves Rocher tot volledige inning van de prijs door Yves Rocher.
De bestelling
We vestigen uw aandacht op het feit dat:
  • Het minimumbedrag voor een bestelling via Internet of per post €10,00 bedraagt, exclusief verzendingskosten. Een bestelling voor een lager bedrag kan niet worden uitgevoerd.
  • Een bestelling kan niet meer dan 9 artikelen met eenzelfde productreferentie omvatten.
Wanneer u uw bestelling bevestigt door op de knop "Ik bevestig mijn bestelling" te klikken, verklaart u deze bestelling, alsook onderhavige algemene voorwaarden in hun totaliteit te aanvaarden. Onze klantendienst verwerkt uw bestelling.

Bij registratie van uw bestelling wordt een gedetailleerd ontvangstbewijs naar uw e-mailadres verstuurd. Dit ontvangstbewijs vermeldt het juiste aangerekende bedrag en de leveringsmodaliteiten van uw bestelling. U aanvaardt dat onze registratiesystemen van de bestelling het bewijs zijn van de aard en de datum van de overeenkomst.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling van een klant met een achterstallige betaling of een geschil betreffende de betaling van een vroegere bestelling, een openstaand saldo van meer dan €150,00 of elke andere wettige reden in verband met het abnormale karakter van de bestelling, te annuleren.

Yves Rocher behoudt zich het recht elke bestelling van een bedrag boven de €100,00 te weigeren of u te contacteren om een voorafgaandelijke betaling te vragen.
Verbod op verkoop buiten het netwerk
Onze producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop in onze distributienetwerken. Elke verkoop en aankoop of overhandiging als geschenk van onze producten met het oog op de doorverkoop buiten deze netwerken, via onder andere websites, is verboden en kan aanleiding geven tot een vordering op basis van de burgerrechtelijke en desgevallend strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteurs, los van een inbreuk op het merk of de integriteit van de producten.
Beschikbaarheid van de producten
De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de producten voorradig zijn. Indien een product dat u besteld heeft, onbeschikbaar is, behoudt Yves Rocher zich het recht voor om u alle beschikbare producten na een maximumtermijn van 8 dagen toe te sturen. De rest wordt verzonden van zodra het (de) artikel(en) beschikbaar is (zijn). Indien u dat wenst, kan u het saldo van uw bestelling annuleren en wijzigen (terugbetaling binnen een termijn van 15 dagen). U kan daarvoor bellen naar 078/05 00 36 (kostprijs van een lokale oproep) of een e-mail sturen.
Indien een product definitief onbeschikbaar zou zijn, licht Yves Rocher u schriftelijk in en betaalt het product terug binnen een termijn van 15 dagen.
Betaling
Afhankelijk van uw bestelling kan Yves Rocher u één of meerdere van volgende betalingsmodaliteiten voorstellen: betaling per bankkaart, Bancontact/Maestro of PayPal bij de bestelling.

Afhankelijk van de anciënniteit van de klant bij het merk Yves Rocher, van het bedrag van de lopende bestelling en de vorige bestellingen, van eventuele openstaande bedragen, evalueren we de betalingsmodaliteiten die aan de situatie van elke klant zijn aangepast. Deze betalingsmodaliteiten worden u aangeboden in de betalingsfase van de bestelling. Yves Rocher behoudt zich het recht, conform punt 7, u voor elke bestelling van een bedrag boven de 100,00 € te contacteren om een voorafgaandelijke, gedeeltelijke of volledige betaling te vragen alvorens de bestelling te aanvaarden.

De betaling gebeurt volgens de betalingsmodaliteit die de betrokken commerciële aanbieding toelaat. De onlinebetaling via bankkaart of Bancontact/Maestro gebeurt volledig beveiligd. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kan uw aankopen in alle veiligheid uitvoeren.
In ruil voor onze engagementen verzoeken we u om de betalingstermijnen die we u toekennen, te respecteren.

Elke factuur is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Yves Rocher. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum worden er herinneringen gestuurd. Voor de administratieve kosten van elke herinnering wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een som van 5,00 € aangerekend aan de klant. Bij ontstentenis van betaling heeft Yves Rocher ook het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding te vragen van 10 % van het aangerekende bedrag met een minimum van 20,00 €, alsook moratoire intresten tegen de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2 punten en dit, onverminderd het recht om de terugbetaling van gerechtskosten te vragen, in overeenstemming met de bepalingen van het van toepassing zijnde gerechtelijk recht.

De informatie die de klant meedeelt, is bestemd voor intern gebruik door Yves Rocher. De klant aanvaardt dat deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan organismen die contractueel verbonden zijn met Yves Rocher. De klant heeft een recht op toegang en rechtzetting van zijn persoonsgegevens, zoals voorzien door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over onderhavig privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens en voor elke klacht betreffende ons gebruik van uw gegevens kan u contact opnemen met de klantendienst: 078/05 00 36 (kostprijs van een lokale oproep), per mail: contacten@yves-rocher.be of per brief: Rue du Follet 50, 7540 Kain.
Levering
Onze producten worden verstuurd vanuit ons magazijn in Doornik, België en door PostNL bezorgd. De producten worden enkel in Nederland geleverd, op het adres dat u tijdens de bestelling hebt ingevoerd. U dient alle informatie te verstrekken die nodig is voor de correcte verzending van uw bestelling. Elke bestelling waarvan de artikelen op voorraad zijn wordt geleverd binnen 2-4 werkdagen vanaf ontvangst van uw bestelbon of online bestelling door Yves Rocher.
Terugbetaling / Retour / Tevreden of geld terug
Indien uw product niet aan uw verwachtingen voldoet, kan u ons schriftelijk meedelen dat u uw aankoop herroept binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op zijn ontvangst. Gebruik hiervoor het wettelijke herroepingsformulier of stuur een ondubbelzinnige verklaring met alle informatie die nodig is om uw verzoek te verwerken. U moet het product in zijn oorspronkelijke verpakking in perfecte staat (voor zover als redelijkerwijs mogelijk), samen met uw verklaring en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van uw beslissing om uw aankoop te herroepen, terugsturen naar Yves Rocher Klantendienst Rue du Follet, 50 - 7540 Doornik. Yves Rocher verbindt zich om geen enkele uitzondering te maken op het herroepingsrecht. De directe retourkosten zijn in het algemeen ten laste van de consument. We verbinden ons ertoe om het product te ruilen of, indien u dat wenst, terug te betalen binnen 14 dagen na ontvangst door ons, en dit volgens onderstaande modaliteiten:

Wij betalen de prijs van het pakket en de eventuele verzendingskosten terug. De retourkosten zijn voor uw rekening. Om redenen van gezondheid en hygiëne kunnen cosmetica en verzorgingsproducten die na ontvangst ontzegeld werden, niet worden teruggestuurd, behalve indien de producten een defect vertonen.

Indien het product wordt teruggestuurd om redenen die aan ons liggen, betalen we het product, de eventuele verzendings- en retourkosten terug.

Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de terugbetaling uitgevoerd op de rekening die u gebruikt hebt om uw aankoop te betalen. We behouden ons het recht voor om de terugbetaling van uw aankoop uit te stellen tot ontvangst van het product of het bewijs van zijn verzending. De betalingstermijn is dezelfde als voor de oorspronkelijke bestelling.

Yves Rocher biedt u een bepaald aantal geschenken in zijn aanbiedingen. Bij terugzending blijven de geschenken uw eigendom, indien het saldo van de niet-teruggestuurde bestelling voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. In het tegengestelde geval moeten de geschenken samen met de rest van de bestelling worden teruggestuurd. Yves Rocher behoudt zich het recht voor om de geschenken die niet worden teruggestuurd, aan te rekenen tegen hun prijs op de datum van de bestelling.
Respect voor de mens en de natuur
Voor uw comfort zijn onze gezichtsverzorgingsproducten hypoallergeen en werden al onze producten in laboratoria getest. Onze onderneming was één van de eerste in Europa die het testen van haar eindproducten op dieren stopzette.
Waarborg van de consument
U geniet van de wettelijke waarborg inzake conformiteit en verborgen gebreken van de geleverde producten.
Om uw rechten als consument en de naleving van de professionele gedragsregels te verzekeren, zijn we lid van het BDMA (Belgian Direct Marketing Association). U kan deze lezen en een kopie aanvragen op de site ) www.bdma.be.
Aansprakelijkheid
De voorgestelde producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving.

Yves Rocher kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract indien het product niet voorradig of beschikbaar is, bij overmacht, bij totale of gedeeltelijke storing of staking van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen. Yves Rocher kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige, exploitatieverlies, winstderving, verlies van opportuniteit, schade of kosten.

Yves Rocher herinnert eraan dat niet-ontvoogde minderjarigen geen contract kunnen afsluiten, zoals bepaald door artikel 1124 van het Burgerlijk wetboek. Daarom moet de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent bestellingen voor minderjarigen plaatsen. Bij toevallige inzameling van de persoonsgegevens van een minderjarige, heeft de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent de bevoegdheid om zich tegen hun bewaring en/of mededeling aan derden te verzetten.

De hyperlinks kunnen u naar andere dan deze website leiden. Yves Rocher wijst alle verantwoordelijkheid af indien de inhoud van deze websites tegen de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen zou indruisen.

Yves Rocher herinnert er trouwens aan dat de creatie van een hyperlink naar de onthaalpagina van deze site of naar elke andere pagina van de site aan het uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van Yves Rocher is onderworpen.
Intellectueel eigendom
In overeenstemming met de wetten houdende de eigendom van literaire en artistieke of andere gelijkaardige rechten, zijn deze site en alle elementen, merken, tekeningen, modellen, logo's, grafieken, enz. die op deze site staan, alsook hun compilatie, de exclusieve eigendom van Yves Rocher of zijn leveranciers. Deze laatste kennen geen enkele licentie, noch ander recht toe dan het recht om de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is uitsluitend toegelaten voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van Yves Rocher wordt elk ander gebruik beschouwd als namaak en bestraft uit hoofde van de intellectuele eigendomsrechten.
Geldende teksten / Rechtsmacht
De algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de aanbiedingen op deze site die zich richt tot consumenten die in België of in Luxemburg kopen, gelden voor verkopen die worden afgesloten en uitgevoerd in België en in Luxemburg. Onderhavig contract wordt geregeld door het Belgisch recht, zonder de rechten van de Luxemburgse inwoners te benadelen welke nog steeds de dwingende bepalingen van de Luxemburgse wetten kunnen inroepen die hen bevoordeligen. In geval zich een geschil voordoet en u dit niet rechtstreeks met Yves Rocher heeft kunnen oplossen, kunt u de bemiddeling vragen van de advocaat van BeCommerce, Jane Doe. Indien deze bemiddeling niet het verwachte resultaat oplevert, dan kunt u het geschil voorleggen aan het Comité van Toezicht van BeCommerce (www.becommerce.be) U kan zich ook richten tot de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1 - 1000 Brussel ; Tel.: 02/702.52.00 ; Fax.: 02/808.71.20 ; email: contact@consumentenombudsdienst.be). Indien het gaat om een grensoverschrijdend geschil online, kunt u zich richten tot het Europees platform ODR (Online Dispute Resolution) via de website: ) https://ec.europa.eu/consumers/odr. In geval van geschil en bij gebrek aan verzoening met de consument welke in België verblijft, zal de rechtbank van Doornik als enige bevoegd zijn. Wanneer de consument in Luxemburg verblijft kan deze laatste een actie inroepen voor de burgerlijke rechtbank of de rechtbank van koophandel te Doornik, hetzij voor de rechter van zijn verblijfplaats. Deze is ook als enige bevoegd indien de actie wordt aangevochten door Yves Rocher tegen een Luxemburgse inwoner.
Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt Yves Rocher zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door onlinewijziging aan de klant meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.

Yves Rocher sluit zich aan bij het handvest Becommerce.
Product toegevoegd aan jouw wishlistMijn wishlist bekijken